Lietuviškai
English
Lietuvos medienos pramone
 
 


Asociacija įsteigta 1993 m. gegužės mėn. Ji yra savanoriška medienos produkcijos gamintojų ir prekybininkų sųjunga, koordinuojanti ir vykdanti jos narių pavestus uždavinius, savo veikla atstovaujanti jų ekonominiams interesams. Asociacija atstovauja savo narių interesus Lietuvos valstybinės valdžios ir valdymo organuose, tarptautinėse šakinėse organizacijose. Svarbiausias asociacijos tikslas yra visapusiškai vystyti nacionalinę medienos produkcijos pramonę.

Asociacijos nariais gali būti visų nuosavybės formų ir dydžių įmonės ir organizacijos, vienaip ar kitaip perdirbančios medienų, gaminančios produkcijų iš medienos, prekiaujančios medienos žaliavomis, medžiagomis bei kita produkcija.

Organizacinį asociacijos darbų tvarko nuolat veikianti direkcija. Jai pavesta rūpintis asociacijos narių reprezentavimu šalyje ir užsienyje, kaupti ir platinti profesionalių medienos pramonės ir prekybos įmonių veiklai būtinų informacijų. Direkcija rūpinasi, kad Lietuvoje pagal tarptautinės teisės normas būtų sutvarkyti visi prekiavimo mediena, įmonių, produkcijos ir specialistų atestavimo reikalai, organizuoja įmonių personalo mokymus. Direkcija taip pat rūpinasi, kad Lietuvos įmonių specialistai dalyvautų užsienyje vykstančiuose informaciniuose ir komerciniuose renginiuose.

Asociacija yra Europos medienos pramonės konfederacijos (C.E.I. BOIS) ir Europos baldų gamintojų federacijos (UEA) narė, atstovaujanti Lietuvos medienos pramonę nacionalinės organizacijos teisėmis.Asociacijos leidiniai